Studio Ron van Leent

Heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen van villa’s, kantoren, winkels en andere objecten, niet alleen op het gebied van exterieur, maar ook op dat van het interieur.  Vanuit onze visie wordt elk project van binnenuit of vanuit een visie vormgegeven. Bevlogenheid, creativiteit, perfectionisme, technisch vernuft en het gevoel voor samenspel van materialen en kleuren zijn de kenmerken voor elk ontwerp. Met het goed luisteren en stellen van kritische vragen komen we tot de essentie van uw wensen en uw persoonlijke stijl.  Als u hoge eisen stelt en als u ook van mening bent dat de afwerking en details het verschil maken. Maak dan een afspraak met Ron en laat u inspireren.

Studio Ron van Leent,

Has more than 25 years of experience in designing villas, offices, shops and other objects, not only in the field of exterior, but also in that of the interior. From our vision, every project is designed from within or from a vision. Engagement, creativity, perfectionism, technical ingenuity and the feeling for interplay of materials and colors are the hallmarks for every design. By listening carefully and asking critical questions, we arrive at the essence of your wishes and your personal style. If you have high demands and if you also believe that the finish and details make the difference. Then make an appointment with Ron and be inspired.

Wij hechten in het bijzonder aan een goed persoonlijk contact tussen u als opdrachtgever en ons. Daarom start elk project met het hebben van een intake-gesprek. In dit gesprek krijgen we inzicht in elkaar als persoon en wij in uw wensen. Hoe u wilt wonen, werken of uw doelgroep aanspreken. In dit gesprek komen ook zaken als planning en budget ter sprake.

Na het uitbrengen van onze offerte en goedkeuring, gaan wij voor u van start. We starten met maken van schetsen aangevuld met een moodboard met “beelden” wat aansluit op het ontwerp. Na het fine tunen van het grove ontwerp gaan wij dit voor u vertalen naar tekeningen in ons computersysteem. Ons systeem sluit aan bij alle toeleveranciers in de bouw, zodat zij voort kunnen borduren op onze tekeningen. De 2D tekeningen worden verduidelijkt met sfeerimpressies in 3D waarbij ook virtual reality u helpt met het begrijpen van het ontwerp. Dit alles om een zo helder en compleet mogelijk beeld te geven van wat u kunt verwachten.

Na het omzetten van het ontwerp in tekeningen die nodig zijn voor prijsopgaven, aannemers en toeleveranciers, maken wij als nodig uw vergunningsaanvraag in orde. Op dat moment gaan we ook uw ontwerp verder vormgeven middels lichtplannen, materiaal en kleurkeuzes. Dit doen we met moodboards en daadwerkelijke monsters van materialen. Hierin gaan we uit van uw smaak en stijl en adviseren wij u met mensen uit ons netwerk, maar dat hoeft niet. Voorop staat dat wij u van een onafhankelijk advies dienen.

Na het zo nodig vergunning verlenen, gaan wij over tot de start van de uitvoering. Met de geselecteerde aannemer of onderaannemers gaan wij het gesprek aan en adviseren en controleren wij tijdens de bouw en realisatie. Het houden van bouwvergaderingen en contact met u tijdens de bouw is essentieel. Evenals het bewaken van planning en het budget. In de eindfase adviseren wij u graag met de keuze voor meubels en accessoires zorgvuldig gekozen en op de juiste plek neergezet. Zo creëer je met Ron een uniek object om in te wonen, te werken of te winkelen. Het project dat u en uw ideeën weerspiegelt.

We attach particular importance to good personal contact between you as the client and us. That is why every project starts with an intake interview. In this conversation we gain insight into each other as a person and we in your wishes. How you want to live, work or appeal to your target group. In this meeting, issues such as planning and budget are also discussed. After issuing our quotation and approval, we will start for you. We start by making sketches supplemented with a mood board with “images” which connects to the design. After fine tuning of the rough design we will translate this for you into drawings in our computer system. Our system connects with all suppliers in the construction industry, so that they can continue to embroider on our drawings. The 2D drawings are clarified with atmospheric impressions in 3D, whereby virtual reality also helps you to understand the design. All this to give a clear and complete picture of what you can expect. After converting the design into drawings that are required for quotations, contractors and suppliers, we will arrange your license application if necessary. At that moment we will also further shape your design through light plans, material and color choices. We do this with mood boards and actual samples of materials. In this we assume your taste and style and we advise you with people from our network, but that is not necessary. The most important thing is that we serve you with an independent advice. After granting a permit if necessary, we proceed to the start of the execution. We start the conversation with the selected contractor or subcontractors and advise and monitor during the construction and realization. Keeping construction meetings and contact with you during construction is essential. As well as monitoring planning and the budget. In the final phase, we would be happy to advise you with the choice of furniture and accessories carefully chosen and put in the right place. In this way you create a unique object with Ron to live, work or shop. The project that reflects you and your ideas.

EXTERIOR & INTERIOR DESIGN

In our vision, exterior and interior design collaborates to a higher level.

RETAIL OR OFFICE DESIGN


Whether it is a store concept or office. Let the design speak for who you are

PLANNING AND BUDGET

Planning and budget, we take care of your worries